NL Services

โครงการเผยแผ่หลักธรรมนำประชารัฐ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารทั่วไป
เขียนโดย Nantacha Klangprapun   
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2017 เวลา 12:32 น.

ด้วยงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป 1 ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการเผยแผ่หลักธรรมนำประชารัฐ สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงไม่ถึงร้อยละ 80 ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย

alt