NL Services

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน พ.ศ. 2561 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารทั่วไป
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2017 เวลา 13:57 น.

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 นายเฉลิมยุทธ  ประทีปทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาจะหลวย ร่วมต้อนรับ นายชาญชัย  รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน พ.ศ. 2560 จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และความมั่นคงของประเทศ ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่นเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ในหน่วยงานการศึกษา ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีอำเภอที่ติดชายแดน จำนวน 10 อำเภอ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนดังกล่าว มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดทำโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน พ.ศ. 2561 จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

               1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทราบถึงการขับเคลื่อนทางการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนากำลังคน ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
               2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่ชายแดน เน้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดเป็นรูปธรรม

เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม
                1. ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู สังกัด สพม.29 จำนวน 7 โรงเรียน 
                2. ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู สังกัด สพป.อบ.5 จำนวน 35 โรงเรียน
                3. บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20 คน
รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 70 คน

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

ข่าว : สมพร  ทองใบ
ภาพ : ปิยะพนธ์ ดอกแขมกลาง , เทอดสิทธิ์ จงราช

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  ติดตามได้ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2017 เวลา 14:55 น.