ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2018 เวลา 15:44 น.

ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ขั้นสูง (AP) ประจำปีการศึกษา 2561

1.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://drive.google.com/…/0B7pU5UPfKVJFdzBzMmlKU25oM…/view…

2.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://drive.google.com/…/0B7pU5UPfKVJFdzFkSzYxY1V5b…/view…

ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ปฏิบัติดังนี้
1. ให้นักเรียนมารายงานตัวในวันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เอกสารที่ต้องเตรียมมาด้วยคือ บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบหรือบัตรประจำตัวประชาชน
2. นักเรียนจะต้องเข้ารายงานตัว ตามวัน เวลาที่โรงเรียนกำหนด หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ขั้นสูง (AP) โรงเรียนนาจะหลวย
3. นักเรียนอันดับสำรองให้รอการติดต่อจากทางโรงเรียน