NL Services

ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน (STEM) PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารทั่วไป
เขียนโดย todsapon sopakan   
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2019 เวลา 21:41 น.

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนนาจะหลวยได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน และเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับผู้เรียน ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย

alt