NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรับสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (The Power Green Camp 2554) PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
เขียนโดย เบิ่งฟ้าดูดาว   
วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2011 เวลา 12:26 น.

              รับสมัครนักเรียนที่อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   เข้าร่วมโครงการเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (The  Power  Green Camp  2554)  จัดโดย  คณะวิทยาศาตร์และทรัพยากรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล   โดยนักเรียนจะต้องส่งเรียงความในหัวข้อ  "ปี 2012 โลกจะเกิดพิบัติภัยจริงหรือ แล้วเราจะเตรียมพร้อมและรับวิกฤติได้อย่างไร"  โดยเขียนด้วยลายมือของนักเรียนเองจำนวนไม่เกิน  1  หน้ากระดาษ A4  โดยสามารถรับใบสมัครได้ที่ครูปัญญา   สัมพะวงศ์   หมดเขตส่งวันที่  15  สิงหาคม  2554

***นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าค่ายที่มหาวิทยาลัยมหิดล  ฟรี...พร้อมมีสิทธิ์เข้าเรียนที่คณะวิทยาศาตร์และทรัพยากรศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล  ***