NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกาศผล โครงการยุววิจัยยางพารา 54 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
เขียนโดย เบิ่งฟ้าดูดาว   
วันอังคารที่ 06 กันยายน 2011 เวลา 00:19 น.

ตามที่โรงเรียนนาจะหลวย  ได้ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกในระดับประเทศ   ผลปรากฎว่า  โรงเรียนของเราได้รับการคัดเลือก โครงงานเพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศ  คนเก่งของเรา  คือ

      1.นายวจนจิตร          โมระชาติ
      2.นายอานันท์           มุกดา
      3.นางสาวสุภาภรณ์     สุภาวงค์
ผลงาน   เรื่อง   ผลธาตุอาหารสำหรับการจัดการสวนยางพาราในอำเภอนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

    ครูทีปรึกษา    ครปัญญา       สัมพะวงศ์

     โดยนักเรียนดังกล่่าวจะได้รับทุนสนันสนุน   จาก  สกว.   จำนวน  15,000  บาท  และจะทำการแข่งขันในระดับประเทศภายในเดือน กุมภาพันธ์   นี้   เป็นกำลังใจให้เรา้้ด้วยครับ