NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกาศผลค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
เขียนโดย เบิ่งฟ้าดูดาว   
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2011 เวลา 21:10 น.

 

        

  ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    โรงเรียนนาจะหลวย   ได้ส่งผลงานนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าโครงการ  ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์  (NECTEC  eCamp)  2011  รุ่นที่  10  ของชุมนมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   คณะวิศวกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยนักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายมีทั้งหมด  3  คน   โดยนักเรียนดังกล่าวจะต้องเข้าค่ายในวันที่  12 -15  ตุลาคม  2554   คนเก่งของเราคือ

                   1.นางสาวนงลักษณ์   บังศรี

                   2.เด็กชายคฑานน     นามวงษ์

                   3.เด็กชายฉัตรทวุฒิ    ผิวอ้วน

ดูประกาศผล