NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกาศผลโครงงาน YSC2012 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
เขียนโดย เบิ่งฟ้าดูดาว   
วันพุธที่ 28 กันยายน 2011 เวลา 21:36 น.

 

ตามที่โรงเรียนนาจะหลวยได้ส่งการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  Young Scientist Competition (YSC 2012)  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลปรากฏว่า โรงเรียนนาจะหลวยได้รับการคัดเลือก  1  โครงงาน ชื่อโครงงาน  การเพิ่มประสิทธิภาพของพืชเส้นใยด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์  โดยมีนักเรียนคนเก่ง  คือ

   1.นายวจนจิตร     โมระชาติ
   2.นายวีระชัย         ฤทธิสิงห์
   3.นางสาวเบญจพร    สรแสง

ครูที่ปรึกษา      ครูปัญญา     สัมพะวงศ์

ดูประกศผล