NL Services

แนะนำบุลากร PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2012 เวลา 11:01 น.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดยนายวีระพันธ์ บุญผง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนาจะหลวย ขอต้อนรับครูชาวต่างชาติและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และในโอกาสขอแนะนำบุคลากรใหม่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดังนี้ครับ