ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ปลูกปาล์มน้ำมันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2012 เวลา 14:19 น.


โครงการปลูกปาล์มน้ำมันและมันสำปะหลังตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 - 15.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5(แผนการเรียนวิชาเกษตร) ได้ช่วยกันปลูกปาล์มน้ำมันและมันสำปะหลังตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริเวณพื้นที่โรงเรียน (หลังตลาดอำเภอนาจะหลวย ซอย 4)  จำนวนทั้งสิ้น 10 ไร่ โดยการควบคุมของคุณครูสมชัย ชุปวา และคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงสู่แนวทางประกอบอาชีพและเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน โดยการสนับสนุนและส่งเสริมโดย นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย นายจำลอง ทุ่นทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายวินิจ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางนิธิวดี วรเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย และนักเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วมกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและโรงเรียนต่อไป

 

The palm oil and cassava as the main economic sufficiency.

on 10 July 2555 at 13.00 - 15.30 students, 2/5 has helped to plant palm oil, and it is important for art by Laa. philosophy of sufficiency economy. in area schools. (After the district Nahahlwi Soi 4) A total of 10 acres in the control of teachers for the finish. BH that group learning, and technology careers. To encourage students to learn by practice to the next career.The palm oil and cassava as the main economic sufficiency.

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2012 เวลา 09:27 น.