ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันพฤหัสบดีที่ 04 ธันวาคม 2014 เวลา 13:22 น.

กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โรงเรียนนาจะหลวย กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพงานแนะแนวแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จทุกคน ชมภาพครับ


 

 

กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(รอบรับตรงโควตา)
ประจำปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ห้อง คณะ สาขา
1 นายณัฐพงษ์ นิตราช 601 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
2 นางสาววรัญญา สิมมา 601 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
3 นายธนศักดิ์ สารวัน 601 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
4 นางสาวกมลรส มารัตน์ 601 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
5 นายปรัชญา ผาดี 601 วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา
6 นางสาวศรัญยา มารัตน์ 601 วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา
7 นางสาวปวีณา วงษาราช 604 วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา
8 นายพงษ์พัฒน์ เข็มมา 604 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
9 นายธีรพล เห็มแดง 602 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
10 นายชัชวาล กุมแก้ว 602 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอม
11 นายสุทัศน์ บุตรจันทา 602 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอม
12 นายเจษฎากร อักโข 602 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอม
13 นางสาวชนัตนันท์ ไชยโย 601 บริหารศาสตร์ การเงินและการธนาคาร
14 นางสาวสุกัญญา ขันที 601 บริหารศาสตร์ การบัญชี
15 นางสาวพิสมัย ดวงโมกข์ 602 บริหารศาสตร์ การโรงแรม
16 นางสาวธนพร อัครไพรศานต์ 602 บริหารศาสตร์ การโรงแรม
17 นางสาวเกษรินทร์ ร้อยมา 602 บริหารศาสตร์ การตลาด
18 นางสาวบุญทริกา สินชัย 601 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
19 นาสาวภชตวรรณ ลาภลึก 601 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
20 นางสาววราภรณ์ ผดาเวช 601 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
21 นางสาวจิรวรรณ จันทะสิทธิ์ 604 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
22 นางสาวอัชชา บุญโนนแต้ 601 เกษตรศาสตร์ พืชไร่พืชสวน
23 นางสาวอรดี งามศรี 604 เกษตรศาสตร์ พืชไร่พืชสวน
24 นายธวัชชัย ใหญ่รัก 602 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร
25 นายเกียรติศักดิ์ ภูมลี 602 เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร
26 นางสาวอรวรา บุญเรือง 604 เกษตรศาสตร์ ประมง
27 นายวีรศักดิ์ สัตโต 602 รัฐศาสตร์ การปกครอง
28 นางสาวนิตยา คู่แก้ว 602 รัฐศาสตร์ การปกครอง
29 นางสาวศิริวรรรณ สุพรรณโมก 602 รัฐศาสตร์ การปกครอง
30 นางสาวจุฑามาศ นันทะภาค 604 ศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว
31 นางสาวรพีพรรณ กันภัย 604 ศิลปศาสตร์ การท่องเที่ยว
32 นางสาวสุวรรณ สิมลี 604 ศิลปศาสตร์ นิเทสศาสตร์
33 นายณัฐพล วงศ์คูน 604 ศิลปประยุกต์และการออกแบบ ออกแบบประยุกต์


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 ธันวาคม 2014 เวลา 13:37 น.