NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีข้อมูลบุคลากร PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารงานบุคคล
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2014 เวลา 00:00 น.

ข้อมูลบุคลากร

โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

*************************************************

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ที่

กลุ่ม

ข้าราชการครู

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง/ครูต่างชาติ

บุคลากรอื่น

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1

บริหาร

1

2

-

-

-

-

-

-

3

2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

-

6

-

-

-

-

-

-

6

3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4

9

2

-

-

-

-

-

15

4

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3

3

-

-

-

-

-

-

6

5

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3

5

-

-

-

1

-

-

9

6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2

3

1

1

2

1

1

1

10

7

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

2

-

2

-

-

-

-

-

4

8

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

2

2

1

-

-

-

-

-

5

9

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

3

1

-

1

-

2

-

-

7

10

บุคลากรอื่น

-

-

-

-

-

-

3

1

4


รวมทั้งสิ้น

20

31

4

4

2

4

3

1

69

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2015 เวลา 12:08 น.