ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ข้อมูลบุคลากร PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารงานบุคคล
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2014 เวลา 00:00 น.

ข้อมูลบุคลากร

โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

*************************************************

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ที่

กลุ่ม

ข้าราชการครู

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง/ครูต่างชาติ

บุคลากรอื่น

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1

บริหาร

3

-

-

-

-

-

-

-

3

2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

-

6

-

-

-

-

-

-

6

3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4

9

2

-

-

-

-

-

15

4

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3

3

-

-

-

-

-

-

6

5

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3

5

-

-

-

1

-

-

9

6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2

3

1

1

2

1

1

1

10

7

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

2

-

2

-

-

-

-

-

4

8

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

2

2

1

-

-

-

-

-

5

9

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

3

1

-

1

-

2

-

-

7

10

บุคลากรอื่น

-

-

-

-

-

-

4

2

6


รวมทั้งสิ้น

20

31

4

4

2

4

3

1

69


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2018 เวลา 13:49 น.