NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้อมูลนักเรียน PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ

ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

*************************************************

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

7

120

129

249

มัธยมศึกษาปีที่ 2

7

109

161

270

มัธยมศึกษาปีที่ 3

7

80

146

226

รวม

21

309

436

745

มัธยมศึกษาปีที่ 4

9

84

204

288

มัธยมศึกษาปีที่ 5

7

90

159

249

มัธยมศึกษาปีที่ 6

7

87

131

218

รวม

23

261

494

755

รวมทั้งหมด

44

570

930

1500

(ข้อมูล10 มิถุนายน 2565)