ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ข่าวประจำกลุ่มสาระฯ

NL Services

ข้อมูลนักเรียน PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ

ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

*************************************************

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

7

121

163

284

มัธยมศึกษาปีที่ 2

7

79

145

224

มัธยมศึกษาปีที่ 3

7

85

147

232

รวม

21

285

455

740

มัธยมศึกษาปีที่ 4

7

100

159

259

มัธยมศึกษาปีที่ 5

7

91

133

224

มัธยมศึกษาปีที่ 6

7

59

155

214

รวม

21

250

447

697

รวมทั้งหมด

42

535

902

1437

(ข้อมูล10 พฤศจิกายน 2564)