ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services
คู่มือและแบบประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2015 เวลา 17:27 น.

ตามที่งานวัดผลและการประเมินผลผู้เรียน  ได้มีการจัดประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะผู้เรียน  เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน ขอให้ครูผู้สอนได้ดาวน์โหลดคู่มือและแบบประเมินได้จากลิงค์ดาวน์โหลดข้างล่างครับ


1.แบบประเมิน

1.1 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.2 แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน

1.3 แบบประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์

2.คู่มือ

2.1 คู่มือประเมินสมรรถนะผู้เรียน

2.2 คู่มือประเมินสมรรถนะผู้เรียน ม.6