ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

Google Apps for Education PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันอังคารที่ 07 กรกฏาคม 2015 เวลา 15:07 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ


Google Apps for Education

รีาจะหล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับสนับสนุนจากกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดอบรมเชิงปฏิบิัติการการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Apps for Education ในวันจันทร์ที่ 6 - วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 -3 โรงเีรยนนาจะหลวยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณครูนางสาว(สวย)ทัศนีย์  วงศ์นรา โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสอง  จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ชมภาพครับ

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 กรกฏาคม 2015 เวลา 15:23 น.