ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปี 2560 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2017 เวลา 00:00 น.

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดกิจกรรม การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย นายเฉลิมยุทธ  ประทีปทอง เป็นประธานในพิธี และนายธีรวัฒน์  วงษาบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งกิจกรรมในการปฐมนิเทศนักเรียนในวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนพร้อมเพรียงกันที่บริเวณหน้าเสาธง เพื่อร่วมพิธีไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน และเดินลอดซุ้ม ธง ฟ้า-ชมพู เพื่อเข้าสู่บริเวณหอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย การจัดงานปฐมนิเทศในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับรู้ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของทางโรงเรียน ให้ผู้ปกครอง นักเรียน และครูที่ปรึกษาได้พบปะและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบนโยบายการจัดการศึกษา และพบปะผู้บริหารของโรงเรียน

ปิยพนธ์ ดอกแขมกลาง : ภาพ
สมพร  ทองใบ : ข่าว

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2017 เวลา 23:03 น.