NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารทั่วไป
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์   
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2017 เวลา 12:32 น.

รีได้รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี


alt


alt