NL Services

การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารทั่วไป
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์   
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2017 เวลา 12:32 น.

รีได้รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี


alt


alt