NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีบริหารวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 8
2 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 8
3 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 9
4 รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 199
5 ไฟล์ SSR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 312
6 แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 303
7 ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 216
8 เอกสารประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2561 อุษา คณาธรรม 140
9 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก Somporn Thongbai 190
10 รับสมัครพยาบาล ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 184
11 ประกาศอำเภอนาจะหลวย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระราชชนก Somporn Thongbai 489
12 แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา Somporn Thongbai 131
13 กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 349
14 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 423
15 สมัครใช้งาน Google Apps For Education Somporn Thongbai 207
16 ประกาศจัดชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 825
17 การตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์ ประจำภาคเรียนที่่ 1/2560 Somporn Thongbai 1437
18 ตารางสอบปลายภาค 1/2560 Somporn Thongbai 1365
19 ดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา 2560 Somporn Thongbai 39676
20 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1327
21 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. Somporn Thongbai 207
22 กิจกรรม น้ำเพื่อชีวิต ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 299
23 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปี 2560 Somporn Thongbai 342
24 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปี 2560 Somporn Thongbai 516
25 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 259
26 ประกาศจัดห้องเรียนปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 379
27 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1338
28 ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 Somporn Thongbai 1970
29 ประกาศผลสอบห้องเรียน AP ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1218
30 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ AP 2560 Somporn Thongbai 364
31 ตารางสอบกลางภาค 2-2559 Somporn Thongbai 910
32 ประกาศหยุดเรียน 7-9 ธันวาคม 2559 Somporn Thongbai 314
33 รายงาน SAR ประจำปี 2558 Somporn Thongbai 500
34 ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Somporn Thongbai 355
35 เผยแพร่ผลงานคุณครูขวัญหล้า สดศรี Somporn Thongbai 227
36 รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 252
37 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 59 Somporn Thongbai 266
38 การจัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Somporn Thongbai 190
39 การเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนสุจริต Somporn Thongbai 325
40 รับการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 505
41 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 664
42 รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 216
43 ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2559 Somporn Thongbai 1252
44 ข้อมูลแผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 561
45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ AP ชั้น ม.1 และ 4 ปี 2559 Somporn Thongbai 677
46 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางปรียา บุญผง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 462
47 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ม.6 ปีการศึกษา 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 251
48 ประชุมพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 224
49 ประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนเข้าสอบO-net เด่นชัย ไวยวรรณ์ 171
50 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 217
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6