NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีบริหารวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก Somporn Thongbai 81
2 รับสมัครพยาบาล ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 108
3 ประกาศอำเภอนาจะหลวย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระราชชนก Somporn Thongbai 396
4 แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา Somporn Thongbai 56
5 กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 289
6 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 358
7 สมัครใช้งาน Google Apps For Education Somporn Thongbai 81
8 ประกาศจัดชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 767
9 การตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์ ประจำภาคเรียนที่่ 1/2560 Somporn Thongbai 1318
10 ตารางสอบปลายภาค 1/2560 Somporn Thongbai 1193
11 ดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา 2560 Somporn Thongbai 2558
12 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 460
13 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. Somporn Thongbai 124
14 กิจกรรม น้ำเพื่อชีวิต ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 225
15 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปี 2560 Somporn Thongbai 284
16 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปี 2560 Somporn Thongbai 450
17 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 214
18 ประกาศจัดห้องเรียนปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 334
19 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1282
20 ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 Somporn Thongbai 1758
21 ประกาศผลสอบห้องเรียน AP ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1036
22 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ AP 2560 Somporn Thongbai 300
23 ตารางสอบกลางภาค 2-2559 Somporn Thongbai 844
24 ประกาศหยุดเรียน 7-9 ธันวาคม 2559 Somporn Thongbai 264
25 รายงาน SAR ประจำปี 2558 Somporn Thongbai 383
26 ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Somporn Thongbai 319
27 เผยแพร่ผลงานคุณครูขวัญหล้า สดศรี Somporn Thongbai 189
28 รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 222
29 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 59 Somporn Thongbai 233
30 การจัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Somporn Thongbai 154
31 การเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนสุจริต Somporn Thongbai 283
32 รับการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 467
33 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 620
34 รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 183
35 ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2559 Somporn Thongbai 1209
36 ข้อมูลแผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 521
37 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ AP ชั้น ม.1 และ 4 ปี 2559 Somporn Thongbai 630
38 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางปรียา บุญผง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 400
39 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ม.6 ปีการศึกษา 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 218
40 ประชุมพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 182
41 ประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนเข้าสอบO-net เด่นชัย ไวยวรรณ์ 134
42 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 178
43 ติว O-net 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 205
44 กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 175
45 ค่าย ตามองดาว เท้าเดินป่า ปี 3 Somporn Thongbai 344
46 รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ 5 ขั้น(5E) Somporn Thongbai 317
47 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Somporn Thongbai 491
48 วันวชิราวุช2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 332
49 ผลการแข่งขันโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปี 8 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 324
50 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ Somporn Thongbai 291
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6