NL Services

บริหารวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เผยแพร่ SAR2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 443
2 สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 350
3 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 350
4 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 311
5 รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 815
6 ไฟล์ SSR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 766
7 แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 675
8 ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 658
9 เอกสารประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2561 อุษา คณาธรรม 411
10 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก Somporn Thongbai 524
11 รับสมัครพยาบาล ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 379
12 ประกาศอำเภอนาจะหลวย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระราชชนก Somporn Thongbai 648
13 แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา Somporn Thongbai 384
14 กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 553
15 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 624
16 สมัครใช้งาน Google Apps For Education Somporn Thongbai 513
17 ประกาศจัดชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 1125
18 การตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์ ประจำภาคเรียนที่่ 1/2560 Somporn Thongbai 2112
19 ตารางสอบปลายภาค 1/2560 Somporn Thongbai 1630
20 ดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา 2560 Somporn Thongbai 60096
21 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1947
22 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. Somporn Thongbai 439
23 กิจกรรม น้ำเพื่อชีวิต ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 481
24 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปี 2560 Somporn Thongbai 542
25 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปี 2560 Somporn Thongbai 748
26 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 467
27 ประกาศจัดห้องเรียนปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 562
28 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1587
29 ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 Somporn Thongbai 3037
30 ประกาศผลสอบห้องเรียน AP ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1718
31 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ AP 2560 Somporn Thongbai 536
32 ตารางสอบกลางภาค 2-2559 Somporn Thongbai 1128
33 ประกาศหยุดเรียน 7-9 ธันวาคม 2559 Somporn Thongbai 457
34 รายงาน SAR ประจำปี 2558 Somporn Thongbai 1007
35 ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Somporn Thongbai 475
36 เผยแพร่ผลงานคุณครูขวัญหล้า สดศรี Somporn Thongbai 370
37 รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 378
38 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 59 Somporn Thongbai 409
39 การจัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Somporn Thongbai 321
40 การเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนสุจริต Somporn Thongbai 484
41 รับการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 608
42 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 858
43 รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 308
44 ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2559 Somporn Thongbai 1430
45 ข้อมูลแผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 698
46 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ AP ชั้น ม.1 และ 4 ปี 2559 Somporn Thongbai 861
47 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางปรียา บุญผง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 612
48 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ม.6 ปีการศึกษา 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 379
49 ประชุมพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 331
50 ประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนเข้าสอบO-net เด่นชัย ไวยวรรณ์ 284
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6