NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีบริหารวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 191
2 ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 128
3 เอกสารประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2561 อุษา คณาธรรม 98
4 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก Somporn Thongbai 159
5 รับสมัครพยาบาล ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 156
6 ประกาศอำเภอนาจะหลวย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระราชชนก Somporn Thongbai 464
7 แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา Somporn Thongbai 102
8 กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 330
9 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 403
10 สมัครใช้งาน Google Apps For Education Somporn Thongbai 135
11 ประกาศจัดชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 800
12 การตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์ ประจำภาคเรียนที่่ 1/2560 Somporn Thongbai 1384
13 ตารางสอบปลายภาค 1/2560 Somporn Thongbai 1242
14 ดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา 2560 Somporn Thongbai 8225
15 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 655
16 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. Somporn Thongbai 160
17 กิจกรรม น้ำเพื่อชีวิต ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 263
18 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปี 2560 Somporn Thongbai 321
19 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปี 2560 Somporn Thongbai 485
20 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 242
21 ประกาศจัดห้องเรียนปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 365
22 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1316
23 ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 Somporn Thongbai 1863
24 ประกาศผลสอบห้องเรียน AP ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1130
25 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ AP 2560 Somporn Thongbai 344
26 ตารางสอบกลางภาค 2-2559 Somporn Thongbai 887
27 ประกาศหยุดเรียน 7-9 ธันวาคม 2559 Somporn Thongbai 301
28 รายงาน SAR ประจำปี 2558 Somporn Thongbai 433
29 ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Somporn Thongbai 345
30 เผยแพร่ผลงานคุณครูขวัญหล้า สดศรี Somporn Thongbai 217
31 รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 244
32 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 59 Somporn Thongbai 254
33 การจัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Somporn Thongbai 180
34 การเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนสุจริต Somporn Thongbai 310
35 รับการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 493
36 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 648
37 รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 205
38 ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2559 Somporn Thongbai 1234
39 ข้อมูลแผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 546
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ AP ชั้น ม.1 และ 4 ปี 2559 Somporn Thongbai 657
41 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางปรียา บุญผง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 439
42 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ม.6 ปีการศึกษา 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 238
43 ประชุมพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 205
44 ประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนเข้าสอบO-net เด่นชัย ไวยวรรณ์ 156
45 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 200
46 ติว O-net 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 226
47 กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 199
48 ค่าย ตามองดาว เท้าเดินป่า ปี 3 Somporn Thongbai 373
49 รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ 5 ขั้น(5E) Somporn Thongbai 356
50 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Somporn Thongbai 522
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6