NL Services

บริหารงบประมาณฯ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เอกสารประกอบการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 222
2 มอบเงินสนันบสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษา/ClassroomMeeting เด่นชัย ไวยวรรณ์ 202
3 กำหนดงานส่งงานแผนงานฯ Somporn Thongbai 254
4 ประกาศจากงานนโยบายและแผน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 529
5 รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 478
6 งานนโยบายและแผน 470
7 รับการประเมิน ตรวจสอบ การเงิน พัสดุและสินทรัพย์ 676
8 มอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สมถวิล จวงศรี 561
9 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ครั้งที่ 2 614
10 เปลียนแปลงวันจ่ายเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 462
11 รับเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 517
12 อัตลักษณ์โรงเรียน แผนปฏิบัติราชการ ความคุมภายใน 882
13 แบบฟอร์มโครงการ 616
14 กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 Julan 606