NL Services

บริหารงบประมาณฯ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 66
2 เอกสารประกอบการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 235
3 มอบเงินสนันบสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษา/ClassroomMeeting เด่นชัย ไวยวรรณ์ 210
4 กำหนดงานส่งงานแผนงานฯ Somporn Thongbai 265
5 ประกาศจากงานนโยบายและแผน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 535
6 รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 487
7 งานนโยบายและแผน 481
8 รับการประเมิน ตรวจสอบ การเงิน พัสดุและสินทรัพย์ 685
9 มอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สมถวิล จวงศรี 569
10 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ครั้งที่ 2 622
11 เปลียนแปลงวันจ่ายเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 468
12 รับเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 526
13 อัตลักษณ์โรงเรียน แผนปฏิบัติราชการ ความคุมภายใน 897
14 แบบฟอร์มโครงการ 634
15 กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 Julan 613