ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ข่าวประจำกลุ่มสาระฯ

NL Services

บริหารงบประมาณฯ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา todsapon sopakan 84
2 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564 todsapon sopakan 99
3 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 todsapon sopakan 144
4 ประกาศโรงเรียน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 todsapon sopakan 129
5 แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี 2563-2566 todsapon sopakan 294
6 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 todsapon sopakan 320
7 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 814
8 แผนปฏิบัติการนาจะหลวย ปี2562 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 431
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 670
10 เอกสารประกอบการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 510
11 มอบเงินสนันบสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษา/ClassroomMeeting เด่นชัย ไวยวรรณ์ 483
12 กำหนดงานส่งงานแผนงานฯ Somporn Thongbai 607
13 ประกาศจากงานนโยบายและแผน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 832
14 รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 802
15 งานนโยบายและแผน 782
16 รับการประเมิน ตรวจสอบ การเงิน พัสดุและสินทรัพย์ 1014
17 มอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สมถวิล จวงศรี 927
18 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ครั้งที่ 2 920
19 เปลียนแปลงวันจ่ายเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 839
20 รับเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 868
21 อัตลักษณ์โรงเรียน แผนปฏิบัติราชการ ความคุมภายใน 1171
22 แบบฟอร์มโครงการ 1001
23 กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 Julan 905