NL Services

บริหารงบประมาณฯ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 89
2 เอกสารประกอบการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 240
3 มอบเงินสนันบสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษา/ClassroomMeeting เด่นชัย ไวยวรรณ์ 215
4 กำหนดงานส่งงานแผนงานฯ Somporn Thongbai 271
5 ประกาศจากงานนโยบายและแผน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 546
6 รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 495
7 งานนโยบายและแผน 489
8 รับการประเมิน ตรวจสอบ การเงิน พัสดุและสินทรัพย์ 691
9 มอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สมถวิล จวงศรี 577
10 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ครั้งที่ 2 630
11 เปลียนแปลงวันจ่ายเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 476
12 รับเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 531
13 อัตลักษณ์โรงเรียน แผนปฏิบัติราชการ ความคุมภายใน 902
14 แบบฟอร์มโครงการ 650
15 กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 Julan 620