NL Services

บริหารงบประมาณฯ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 131
2 เอกสารประกอบการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 256
3 มอบเงินสนันบสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษา/ClassroomMeeting เด่นชัย ไวยวรรณ์ 231
4 กำหนดงานส่งงานแผนงานฯ Somporn Thongbai 289
5 ประกาศจากงานนโยบายและแผน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 566
6 รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 512
7 งานนโยบายและแผน 507
8 รับการประเมิน ตรวจสอบ การเงิน พัสดุและสินทรัพย์ 710
9 มอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สมถวิล จวงศรี 594
10 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ครั้งที่ 2 649
11 เปลียนแปลงวันจ่ายเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 498
12 รับเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 546
13 อัตลักษณ์โรงเรียน แผนปฏิบัติราชการ ความคุมภายใน 918
14 แบบฟอร์มโครงการ 683
15 กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 Julan 635