NL Services

บริหารงบประมาณฯ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 361
2 แผนปฏิบัติการนาจะหลวย ปี2562 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 53
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 227
4 เอกสารประกอบการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 291
5 มอบเงินสนันบสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษา/ClassroomMeeting เด่นชัย ไวยวรรณ์ 261
6 กำหนดงานส่งงานแผนงานฯ Somporn Thongbai 316
7 ประกาศจากงานนโยบายและแผน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 601
8 รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 550
9 งานนโยบายและแผน 542
10 รับการประเมิน ตรวจสอบ การเงิน พัสดุและสินทรัพย์ 749
11 มอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สมถวิล จวงศรี 649
12 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ครั้งที่ 2 680
13 เปลียนแปลงวันจ่ายเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 535
14 รับเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 586
15 อัตลักษณ์โรงเรียน แผนปฏิบัติราชการ ความคุมภายใน 950
16 แบบฟอร์มโครงการ 738
17 กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 Julan 663