ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

บริหารงบประมาณฯ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี 2563-2566 todsapon sopakan 18
2 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 todsapon sopakan 26
3 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 547
4 แผนปฏิบัติการนาจะหลวย ปี2562 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 165
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 368
6 เอกสารประกอบการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 351
7 มอบเงินสนันบสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษา/ClassroomMeeting เด่นชัย ไวยวรรณ์ 321
8 กำหนดงานส่งงานแผนงานฯ Somporn Thongbai 402
9 ประกาศจากงานนโยบายและแผน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 662
10 รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 606
11 งานนโยบายและแผน 610
12 รับการประเมิน ตรวจสอบ การเงิน พัสดุและสินทรัพย์ 845
13 มอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สมถวิล จวงศรี 714
14 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ครั้งที่ 2 746
15 เปลียนแปลงวันจ่ายเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 638
16 รับเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 675
17 อัตลักษณ์โรงเรียน แผนปฏิบัติราชการ ความคุมภายใน 1010
18 แบบฟอร์มโครงการ 811
19 กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 Julan 736