ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

บริหารงบประมาณฯ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 todsapon sopakan 26
2 ประกาศโรงเรียน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 todsapon sopakan 26
3 แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี 2563-2566 todsapon sopakan 147
4 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 todsapon sopakan 166
5 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 661
6 แผนปฏิบัติการนาจะหลวย ปี2562 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 266
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 473
8 เอกสารประกอบการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 415
9 มอบเงินสนันบสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษา/ClassroomMeeting เด่นชัย ไวยวรรณ์ 385
10 กำหนดงานส่งงานแผนงานฯ Somporn Thongbai 493
11 ประกาศจากงานนโยบายและแผน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 738
12 รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 669
13 งานนโยบายและแผน 670
14 รับการประเมิน ตรวจสอบ การเงิน พัสดุและสินทรัพย์ 917
15 มอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สมถวิล จวงศรี 789
16 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ครั้งที่ 2 813
17 เปลียนแปลงวันจ่ายเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 733
18 รับเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 767
19 อัตลักษณ์โรงเรียน แผนปฏิบัติราชการ ความคุมภายใน 1059
20 แบบฟอร์มโครงการ 880
21 กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 Julan 804