NL Services

บริหารงบประมาณฯ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 171
2 แผนปฏิบัติการนาจะหลวย ปี2562 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 35
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 185
4 เอกสารประกอบการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 285
5 มอบเงินสนันบสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษา/ClassroomMeeting เด่นชัย ไวยวรรณ์ 256
6 กำหนดงานส่งงานแผนงานฯ Somporn Thongbai 310
7 ประกาศจากงานนโยบายและแผน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 594
8 รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 544
9 งานนโยบายและแผน 534
10 รับการประเมิน ตรวจสอบ การเงิน พัสดุและสินทรัพย์ 738
11 มอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สมถวิล จวงศรี 628
12 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ครั้งที่ 2 674
13 เปลียนแปลงวันจ่ายเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 527
14 รับเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 577
15 อัตลักษณ์โรงเรียน แผนปฏิบัติราชการ ความคุมภายใน 942
16 แบบฟอร์มโครงการ 721
17 กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 Julan 658