NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบริหารงบประมาณฯ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ ปี 2566 สุดารัตน์ ผลจันทร์ 108
2 ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา todsapon sopakan 505
3 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564 todsapon sopakan 532
4 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 todsapon sopakan 561
5 ประกาศโรงเรียน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 todsapon sopakan 585
6 แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี 2563-2566 todsapon sopakan 710
7 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 todsapon sopakan 810
8 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1294
9 แผนปฏิบัติการนาจะหลวย ปี2562 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 908
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1122
11 เอกสารประกอบการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 916
12 มอบเงินสนันบสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษา/ClassroomMeeting เด่นชัย ไวยวรรณ์ 895
13 กำหนดงานส่งงานแผนงานฯ Somporn Thongbai 1036
14 ประกาศจากงานนโยบายและแผน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1232
15 รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1228
16 งานนโยบายและแผน 1194
17 รับการประเมิน ตรวจสอบ การเงิน พัสดุและสินทรัพย์ 1434
18 มอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สมถวิล จวงศรี 1326
19 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ครั้งที่ 2 1347
20 เปลียนแปลงวันจ่ายเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 1269
21 รับเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 1276
22 อัตลักษณ์โรงเรียน แผนปฏิบัติราชการ ความคุมภายใน 1575
23 แบบฟอร์มโครงการ 1415
24 กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 Julan 1307