NL Services

บริหารงบประมาณฯ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เอกสารประกอบการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 218
2 มอบเงินสนันบสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษา/ClassroomMeeting เด่นชัย ไวยวรรณ์ 198
3 กำหนดงานส่งงานแผนงานฯ Somporn Thongbai 247
4 ประกาศจากงานนโยบายและแผน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 522
5 รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 472
6 งานนโยบายและแผน 464
7 รับการประเมิน ตรวจสอบ การเงิน พัสดุและสินทรัพย์ 672
8 มอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สมถวิล จวงศรี 557
9 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ครั้งที่ 2 609
10 เปลียนแปลงวันจ่ายเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 458
11 รับเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 511
12 อัตลักษณ์โรงเรียน แผนปฏิบัติราชการ ความคุมภายใน 875
13 แบบฟอร์มโครงการ 604
14 กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 Julan 599