NL Services

บริหารงบประมาณฯ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 407
2 แผนปฏิบัติการนาจะหลวย ปี2562 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 60
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 245
4 เอกสารประกอบการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 296
5 มอบเงินสนันบสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษา/ClassroomMeeting เด่นชัย ไวยวรรณ์ 267
6 กำหนดงานส่งงานแผนงานฯ Somporn Thongbai 320
7 ประกาศจากงานนโยบายและแผน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 608
8 รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 555
9 งานนโยบายและแผน 550
10 รับการประเมิน ตรวจสอบ การเงิน พัสดุและสินทรัพย์ 759
11 มอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สมถวิล จวงศรี 656
12 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ครั้งที่ 2 687
13 เปลียนแปลงวันจ่ายเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 541
14 รับเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 590
15 อัตลักษณ์โรงเรียน แผนปฏิบัติราชการ ความคุมภายใน 956
16 แบบฟอร์มโครงการ 745
17 กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 Julan 669