NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีบริหารงบประมาณฯ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เอกสารประกอบการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 204
2 มอบเงินสนันบสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษา/ClassroomMeeting เด่นชัย ไวยวรรณ์ 189
3 กำหนดงานส่งงานแผนงานฯ Somporn Thongbai 234
4 ประกาศจากงานนโยบายและแผน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 508
5 รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 459
6 งานนโยบายและแผน 454
7 รับการประเมิน ตรวจสอบ การเงิน พัสดุและสินทรัพย์ 657
8 มอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สมถวิล จวงศรี 549
9 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ครั้งที่ 2 595
10 เปลียนแปลงวันจ่ายเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 447
11 รับเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 496
12 อัตลักษณ์โรงเรียน แผนปฏิบัติราชการ ความคุมภายใน 856
13 แบบฟอร์มโครงการ 585
14 กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 Julan 585