NL Services

บริหารงบประมาณฯ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 452
2 แผนปฏิบัติการนาจะหลวย ปี2562 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 98
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 295
4 เอกสารประกอบการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 310
5 มอบเงินสนันบสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษา/ClassroomMeeting เด่นชัย ไวยวรรณ์ 282
6 กำหนดงานส่งงานแผนงานฯ Somporn Thongbai 338
7 ประกาศจากงานนโยบายและแผน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 625
8 รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 567
9 งานนโยบายและแผน 570
10 รับการประเมิน ตรวจสอบ การเงิน พัสดุและสินทรัพย์ 782
11 มอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สมถวิล จวงศรี 674
12 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ครั้งที่ 2 704
13 เปลียนแปลงวันจ่ายเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 564
14 รับเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 613
15 อัตลักษณ์โรงเรียน แผนปฏิบัติราชการ ความคุมภายใน 975
16 แบบฟอร์มโครงการ 766
17 กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 Julan 692