ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

บริหารงบประมาณฯ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา todsapon sopakan 25
2 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564 todsapon sopakan 41
3 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 todsapon sopakan 108
4 ประกาศโรงเรียน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 todsapon sopakan 92
5 แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี 2563-2566 todsapon sopakan 219
6 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 todsapon sopakan 246
7 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 737
8 แผนปฏิบัติการนาจะหลวย ปี2562 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 357
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 580
10 เอกสารประกอบการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 475
11 มอบเงินสนันบสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษา/ClassroomMeeting เด่นชัย ไวยวรรณ์ 445
12 กำหนดงานส่งงานแผนงานฯ Somporn Thongbai 572
13 ประกาศจากงานนโยบายและแผน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 796
14 รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 759
15 งานนโยบายและแผน 742
16 รับการประเมิน ตรวจสอบ การเงิน พัสดุและสินทรัพย์ 978
17 มอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สมถวิล จวงศรี 858
18 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ครั้งที่ 2 877
19 เปลียนแปลงวันจ่ายเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 804
20 รับเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 835
21 อัตลักษณ์โรงเรียน แผนปฏิบัติราชการ ความคุมภายใน 1110
22 แบบฟอร์มโครงการ 943
23 กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 Julan 868