NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบริหารงบประมาณฯ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประามาณ2567 สุดารัตน์ ผลจันทร์ 42
2 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ ปี 2566 สุดารัตน์ ผลจันทร์ 220
3 ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา todsapon sopakan 580
4 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ประจำปี 2564 todsapon sopakan 600
5 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 todsapon sopakan 633
6 ประกาศโรงเรียน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 todsapon sopakan 667
7 แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี 2563-2566 todsapon sopakan 781
8 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 todsapon sopakan 881
9 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1374
10 แผนปฏิบัติการนาจะหลวย ปี2562 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 983
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1194
12 เอกสารประกอบการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 988
13 มอบเงินสนันบสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษา/ClassroomMeeting เด่นชัย ไวยวรรณ์ 963
14 กำหนดงานส่งงานแผนงานฯ Somporn Thongbai 1111
15 ประกาศจากงานนโยบายและแผน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1296
16 รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1298
17 งานนโยบายและแผน 1260
18 รับการประเมิน ตรวจสอบ การเงิน พัสดุและสินทรัพย์ 1516
19 มอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สมถวิล จวงศรี 1404
20 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ครั้งที่ 2 1418
21 เปลียนแปลงวันจ่ายเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 1333
22 รับเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 1340
23 อัตลักษณ์โรงเรียน แผนปฏิบัติราชการ ความคุมภายใน 1643
24 แบบฟอร์มโครงการ 1493
25 กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 Julan 1370