NL Services

บริหารงบประมาณฯ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 496
2 แผนปฏิบัติการนาจะหลวย ปี2562 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 128
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว สปช.๓๐๑/๒๖ และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 339
4 เอกสารประกอบการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 328
5 มอบเงินสนันบสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษา/ClassroomMeeting เด่นชัย ไวยวรรณ์ 304
6 กำหนดงานส่งงานแผนงานฯ Somporn Thongbai 363
7 ประกาศจากงานนโยบายและแผน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 646
8 รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 586
9 งานนโยบายและแผน 590
10 รับการประเมิน ตรวจสอบ การเงิน พัสดุและสินทรัพย์ 811
11 มอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สมถวิล จวงศรี 691
12 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ครั้งที่ 2 725
13 เปลียนแปลงวันจ่ายเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 593
14 รับเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 642
15 อัตลักษณ์โรงเรียน แผนปฏิบัติราชการ ความคุมภายใน 995
16 แบบฟอร์มโครงการ 791
17 กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 Julan 710