NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีบริหารงบประมาณฯ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เอกสารประกอบการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 198
2 มอบเงินสนันบสนุนค่าใชัจ่ายในการจัดการศึกษา/ClassroomMeeting เด่นชัย ไวยวรรณ์ 184
3 กำหนดงานส่งงานแผนงานฯ Somporn Thongbai 229
4 ประกาศจากงานนโยบายและแผน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 503
5 รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 453
6 งานนโยบายและแผน 446
7 รับการประเมิน ตรวจสอบ การเงิน พัสดุและสินทรัพย์ 646
8 มอบทุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สมถวิล จวงศรี 540
9 แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ครั้งที่ 2 590
10 เปลียนแปลงวันจ่ายเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 437
11 รับเงินเรียนดีเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Julan 487
12 อัตลักษณ์โรงเรียน แผนปฏิบัติราชการ ความคุมภายใน 841
13 แบบฟอร์มโครงการ 575
14 กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 Julan 581