ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

แผนที่โรงเรียนนาจะหลวย PDF

โรงเรียนนาจะหลวย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๐  หมู่ ๑๑ บ้านกลางเมือง ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๘๐