NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีแผนที่โรงเรียนนาจะหลวย PDF

โรงเรียนนาจะหลวย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๐  หมู่ ๑๑ บ้านกลางเมือง ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๘๐