NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีบริหารทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 38
2 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนนาจะหลวย Nantacha Klangprapun 81
3 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนนาจะหลวย Nantacha Klangprapun 75
4 วันครู ประจำปี 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 355
5 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2561 Nantacha Klangprapun 128
6 อบรม "เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ" (ด้านพลังงาน) Nantacha Klangprapun 105
7 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 สหวิทยาเขต 9 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 185
8 กิจกรรมการตรวจสมรรถภาพนักเรียน ประจำปี 2560 Nantacha Klangprapun 97
9 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน พ.ศ. 2561 Somporn Thongbai 403
10 โครงการเสริมทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติดและการท้องก่อนวัยอันควร Nantacha Klangprapun 147
11 โครงการเผยแผ่หลักธรรมนำประชารัฐ Nantacha Klangprapun 90
12 นโยบายการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานศึกษา Nantacha Klangprapun 103
13 การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 276
14 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 242
15 กิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" Nantacha Klangprapun 119
16 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 576
17 การประชุมสัมมนาทางวิชาการบุคลากรสหวิทยาเขต 9 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 284
18 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด Nantacha Klangprapun 177
19 การอบรม "โตไปไม่โกง และรู้เท่าทันสื่อ" Nantacha Klangprapun 133
20 กิจกรรมความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ Nantacha Klangprapun 142
21 รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม คร้้งที่ 1 Nantacha Klangprapun 119
22 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 521
23 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนาจะหลวย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 397
24 อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 6 Nantacha Klangprapun 375
25 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2560 Nantacha Klangprapun 297
26 คนดีศรี นล. นายนันทพงศ์ สรแสง และนางสาวเฟื่องลดา ทองเขียว Nantacha Klangprapun 2118
27 ค่ายกิจกรรมห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย คุณธรรมและจริยธรรม ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 513
28 วันต้นไม้แห่งชาติ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 283
29 สัปดาห์วันห้องสมุด เด่นชัย ไวยวรรณ์ 316
30 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2559 ที่่ว่าการอำเภอนาจะหลวย เด่นชัย ไวยวรรณ์ 345
31 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 316
32 แห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 346
33 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เด่นชัย ไวยวรรณ์ 482
34 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2559 Somporn Thongbai 200
35 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเขาใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน (ไทย-ลาว) ในระดับพื้นที่ Somporn Thongbai 170
36 บรรยากาศการสอนชดเชยให้กับนักศึกษาวิชาทหาร Somporn Thongbai 161
37 ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนนาจะหลวย ปี 2559 Somporn Thongbai 186
38 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 357
39 โครงการจักรยานพระราชทาน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 316
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรรครูอัตราจ้าง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 288
41 เยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียน ม.6/5 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 196
42 งานประเพณีลอยกระทงอำเภอนาจะหลวย ปี 2558 Somporn Thongbai 315
43 ฟ้อนรำไตรอัตลักษณ์ราษฎร์ภักดีจักรีวงศ์ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 263
44 อำเภอนาจะหลวยฝึกซ้อมรำกิจกรรมใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปีในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 509
45 ตักบาตรเทโวโรหนะ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 261
46 ร่วมงานวันปิยะมหาราช 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 270
47 ร่วมงานยกเศียรพระพุทธรูป เด่นชัย ไวยวรรณ์ 269
48 ทำบุญโรงอาหารใหม่ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 246
49 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัย “๑๐๐ งานวิจัย ต้านภัยคอร์รัปชัน” ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 315
50 คู่มือสำหรับประชาชน Somporn Thongbai 403
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4