NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีบริหารทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วันครู ประจำปี 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 157
2 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2561 Nantacha Klangprapun 23
3 อบรม "เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ" (ด้านพลังงาน) Nantacha Klangprapun 20
4 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 สหวิทยาเขต 9 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 114
5 กิจกรรมการตรวจสมรรถภาพนักเรียน ประจำปี 2560 Nantacha Klangprapun 59
6 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน พ.ศ. 2561 Somporn Thongbai 366
7 โครงการเสริมทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติดและการท้องก่อนวัยอันควร Nantacha Klangprapun 113
8 โครงการเผยแผ่หลักธรรมนำประชารัฐ Nantacha Klangprapun 51
9 นโยบายการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานศึกษา Nantacha Klangprapun 56
10 การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 232
11 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 206
12 กิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" Nantacha Klangprapun 71
13 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 538
14 การประชุมสัมมนาทางวิชาการบุคลากรสหวิทยาเขต 9 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 249
15 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด Nantacha Klangprapun 122
16 การอบรม "โตไปไม่โกง และรู้เท่าทันสื่อ" Nantacha Klangprapun 96
17 กิจกรรมความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ Nantacha Klangprapun 103
18 รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม คร้้งที่ 1 Nantacha Klangprapun 89
19 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 460
20 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนาจะหลวย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 333
21 อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 6 Nantacha Klangprapun 317
22 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2560 Nantacha Klangprapun 257
23 คนดีศรี นล. นายนันทพงศ์ สรแสง และนางสาวเฟื่องลดา ทองเขียว Nantacha Klangprapun 2072
24 ค่ายกิจกรรมห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย คุณธรรมและจริยธรรม ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 439
25 วันต้นไม้แห่งชาติ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 243
26 สัปดาห์วันห้องสมุด เด่นชัย ไวยวรรณ์ 265
27 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2559 ที่่ว่าการอำเภอนาจะหลวย เด่นชัย ไวยวรรณ์ 308
28 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 281
29 แห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 308
30 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เด่นชัย ไวยวรรณ์ 355
31 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2559 Somporn Thongbai 177
32 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเขาใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน (ไทย-ลาว) ในระดับพื้นที่ Somporn Thongbai 137
33 บรรยากาศการสอนชดเชยให้กับนักศึกษาวิชาทหาร Somporn Thongbai 137
34 ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนนาจะหลวย ปี 2559 Somporn Thongbai 158
35 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 330
36 โครงการจักรยานพระราชทาน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 283
37 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรรครูอัตราจ้าง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 248
38 เยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียน ม.6/5 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 177
39 งานประเพณีลอยกระทงอำเภอนาจะหลวย ปี 2558 Somporn Thongbai 262
40 ฟ้อนรำไตรอัตลักษณ์ราษฎร์ภักดีจักรีวงศ์ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 213
41 อำเภอนาจะหลวยฝึกซ้อมรำกิจกรรมใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปีในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 459
42 ตักบาตรเทโวโรหนะ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 238
43 ร่วมงานวันปิยะมหาราช 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 241
44 ร่วมงานยกเศียรพระพุทธรูป เด่นชัย ไวยวรรณ์ 242
45 ทำบุญโรงอาหารใหม่ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 220
46 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัย “๑๐๐ งานวิจัย ต้านภัยคอร์รัปชัน” ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 292
47 คู่มือสำหรับประชาชน Somporn Thongbai 357
48 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยกรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนาจะหลวย เด่นชัย ไวยวรรณ์ 313
49 รับยูพาโทเรียมเสริมการป้องกันไข้เลือดออก เด่นชัย ไวยวรรณ์ 253
50 แห่เทียนเข้าพรรษา 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 312
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4