NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีบริหารทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรมการตรวจสมรรถภาพนักเรียน ประจำปี 2560 Nantacha Klangprapun 36
2 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน พ.ศ. 2561 Somporn Thongbai 340
3 โครงการเสริมทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติดและการท้องก่อนวัยอันควร Nantacha Klangprapun 98
4 โครงการเผยแผ่หลักธรรมนำประชารัฐ Nantacha Klangprapun 39
5 นโยบายการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานศึกษา Nantacha Klangprapun 39
6 การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 216
7 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 197
8 กิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" Nantacha Klangprapun 61
9 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 528
10 การประชุมสัมมนาทางวิชาการบุคลากรสหวิทยาเขต 9 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 240
11 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด Nantacha Klangprapun 104
12 การอบรม "โตไปไม่โกง และรู้เท่าทันสื่อ" Nantacha Klangprapun 87
13 กิจกรรมความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ Nantacha Klangprapun 98
14 รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม คร้้งที่ 1 Nantacha Klangprapun 83
15 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 433
16 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนาจะหลวย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 310
17 อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 6 Nantacha Klangprapun 309
18 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2560 Nantacha Klangprapun 250
19 คนดีศรี นล. นายนันทพงศ์ สรแสง และนางสาวเฟื่องลดา ทองเขียว Nantacha Klangprapun 2063
20 ค่ายกิจกรรมห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย คุณธรรมและจริยธรรม ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 419
21 วันต้นไม้แห่งชาติ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 235
22 สัปดาห์วันห้องสมุด เด่นชัย ไวยวรรณ์ 246
23 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2559 ที่่ว่าการอำเภอนาจะหลวย เด่นชัย ไวยวรรณ์ 295
24 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 262
25 แห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 296
26 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เด่นชัย ไวยวรรณ์ 309
27 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2559 Somporn Thongbai 170
28 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเขาใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน (ไทย-ลาว) ในระดับพื้นที่ Somporn Thongbai 123
29 บรรยากาศการสอนชดเชยให้กับนักศึกษาวิชาทหาร Somporn Thongbai 132
30 ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนนาจะหลวย ปี 2559 Somporn Thongbai 153
31 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 323
32 โครงการจักรยานพระราชทาน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 282
33 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรรครูอัตราจ้าง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 247
34 เยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียน ม.6/5 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 173
35 งานประเพณีลอยกระทงอำเภอนาจะหลวย ปี 2558 Somporn Thongbai 255
36 ฟ้อนรำไตรอัตลักษณ์ราษฎร์ภักดีจักรีวงศ์ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 196
37 อำเภอนาจะหลวยฝึกซ้อมรำกิจกรรมใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปีในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 449
38 ตักบาตรเทโวโรหนะ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 237
39 ร่วมงานวันปิยะมหาราช 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 229
40 ร่วมงานยกเศียรพระพุทธรูป เด่นชัย ไวยวรรณ์ 227
41 ทำบุญโรงอาหารใหม่ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 212
42 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัย “๑๐๐ งานวิจัย ต้านภัยคอร์รัปชัน” ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 278
43 คู่มือสำหรับประชาชน Somporn Thongbai 336
44 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยกรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนาจะหลวย เด่นชัย ไวยวรรณ์ 297
45 รับยูพาโทเรียมเสริมการป้องกันไข้เลือดออก เด่นชัย ไวยวรรณ์ 246
46 แห่เทียนเข้าพรรษา 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 307
47 พิธีชุมนุมสวนสนามและปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนนาจะหลวย Somporn Thongbai 344
48 พอ.จิตรกร จันทร์สว่าง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.22 เยี่ยมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร Somporn Thongbai 735
49 ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก รอง ผบ.ศฝนศท.มทบ.22 Somporn Thongbai 247
50 พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 356
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4