NL Services

บริหารทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 131
2 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนนาจะหลวย Nantacha Klangprapun 176
3 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนนาจะหลวย Nantacha Klangprapun 189
4 วันครู ประจำปี 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 509
5 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2561 Nantacha Klangprapun 241
6 อบรม "เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ" (ด้านพลังงาน) Nantacha Klangprapun 179
7 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 สหวิทยาเขต 9 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 292
8 กิจกรรมการตรวจสมรรถภาพนักเรียน ประจำปี 2560 Nantacha Klangprapun 142
9 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน พ.ศ. 2561 Somporn Thongbai 440
10 โครงการเสริมทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติดและการท้องก่อนวัยอันควร Nantacha Klangprapun 183
11 โครงการเผยแผ่หลักธรรมนำประชารัฐ Nantacha Klangprapun 123
12 นโยบายการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานศึกษา Nantacha Klangprapun 154
13 การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 311
14 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 277
15 กิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" Nantacha Klangprapun 191
16 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 620
17 การประชุมสัมมนาทางวิชาการบุคลากรสหวิทยาเขต 9 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 327
18 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด Nantacha Klangprapun 239
19 การอบรม "โตไปไม่โกง และรู้เท่าทันสื่อ" Nantacha Klangprapun 178
20 กิจกรรมความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ Nantacha Klangprapun 196
21 รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม คร้้งที่ 1 Nantacha Klangprapun 162
22 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 573
23 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนาจะหลวย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 445
24 อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 6 Nantacha Klangprapun 420
25 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2560 Nantacha Klangprapun 356
26 คนดีศรี นล. นายนันทพงศ์ สรแสง และนางสาวเฟื่องลดา ทองเขียว Nantacha Klangprapun 2159
27 ค่ายกิจกรรมห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย คุณธรรมและจริยธรรม ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 636
28 วันต้นไม้แห่งชาติ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 339
29 สัปดาห์วันห้องสมุด เด่นชัย ไวยวรรณ์ 366
30 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2559 ที่่ว่าการอำเภอนาจะหลวย เด่นชัย ไวยวรรณ์ 390
31 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 355
32 แห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 390
33 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เด่นชัย ไวยวรรณ์ 606
34 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2559 Somporn Thongbai 236
35 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเขาใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน (ไทย-ลาว) ในระดับพื้นที่ Somporn Thongbai 205
36 บรรยากาศการสอนชดเชยให้กับนักศึกษาวิชาทหาร Somporn Thongbai 191
37 ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนนาจะหลวย ปี 2559 Somporn Thongbai 217
38 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 410
39 โครงการจักรยานพระราชทาน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 349
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรรครูอัตราจ้าง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 317
41 เยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียน ม.6/5 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 228
42 งานประเพณีลอยกระทงอำเภอนาจะหลวย ปี 2558 Somporn Thongbai 355
43 ฟ้อนรำไตรอัตลักษณ์ราษฎร์ภักดีจักรีวงศ์ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 319
44 อำเภอนาจะหลวยฝึกซ้อมรำกิจกรรมใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปีในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 561
45 ตักบาตรเทโวโรหนะ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 283
46 ร่วมงานวันปิยะมหาราช 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 298
47 ร่วมงานยกเศียรพระพุทธรูป เด่นชัย ไวยวรรณ์ 300
48 ทำบุญโรงอาหารใหม่ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 276
49 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัย “๑๐๐ งานวิจัย ต้านภัยคอร์รัปชัน” ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 344
50 คู่มือสำหรับประชาชน Somporn Thongbai 462
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4