NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีบริหารทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 67
2 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนนาจะหลวย Nantacha Klangprapun 107
3 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนนาจะหลวย Nantacha Klangprapun 111
4 วันครู ประจำปี 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 408
5 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2561 Nantacha Klangprapun 160
6 อบรม "เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ" (ด้านพลังงาน) Nantacha Klangprapun 124
7 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 สหวิทยาเขต 9 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 211
8 กิจกรรมการตรวจสมรรถภาพนักเรียน ประจำปี 2560 Nantacha Klangprapun 106
9 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน พ.ศ. 2561 Somporn Thongbai 411
10 โครงการเสริมทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติดและการท้องก่อนวัยอันควร Nantacha Klangprapun 154
11 โครงการเผยแผ่หลักธรรมนำประชารัฐ Nantacha Klangprapun 94
12 นโยบายการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานศึกษา Nantacha Klangprapun 118
13 การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 282
14 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 249
15 กิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" Nantacha Klangprapun 137
16 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 585
17 การประชุมสัมมนาทางวิชาการบุคลากรสหวิทยาเขต 9 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 294
18 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด Nantacha Klangprapun 193
19 การอบรม "โตไปไม่โกง และรู้เท่าทันสื่อ" Nantacha Klangprapun 141
20 กิจกรรมความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ Nantacha Klangprapun 158
21 รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม คร้้งที่ 1 Nantacha Klangprapun 128
22 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 532
23 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนาจะหลวย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 409
24 อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 6 Nantacha Klangprapun 385
25 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2560 Nantacha Klangprapun 313
26 คนดีศรี นล. นายนันทพงศ์ สรแสง และนางสาวเฟื่องลดา ทองเขียว Nantacha Klangprapun 2126
27 ค่ายกิจกรรมห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย คุณธรรมและจริยธรรม ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 555
28 วันต้นไม้แห่งชาติ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 297
29 สัปดาห์วันห้องสมุด เด่นชัย ไวยวรรณ์ 327
30 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2559 ที่่ว่าการอำเภอนาจะหลวย เด่นชัย ไวยวรรณ์ 354
31 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 325
32 แห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 355
33 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เด่นชัย ไวยวรรณ์ 514
34 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2559 Somporn Thongbai 208
35 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเขาใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน (ไทย-ลาว) ในระดับพื้นที่ Somporn Thongbai 175
36 บรรยากาศการสอนชดเชยให้กับนักศึกษาวิชาทหาร Somporn Thongbai 169
37 ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนนาจะหลวย ปี 2559 Somporn Thongbai 194
38 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 366
39 โครงการจักรยานพระราชทาน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 322
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรรครูอัตราจ้าง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 299
41 เยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียน ม.6/5 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 205
42 งานประเพณีลอยกระทงอำเภอนาจะหลวย ปี 2558 Somporn Thongbai 325
43 ฟ้อนรำไตรอัตลักษณ์ราษฎร์ภักดีจักรีวงศ์ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 279
44 อำเภอนาจะหลวยฝึกซ้อมรำกิจกรรมใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปีในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 527
45 ตักบาตรเทโวโรหนะ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 265
46 ร่วมงานวันปิยะมหาราช 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 275
47 ร่วมงานยกเศียรพระพุทธรูป เด่นชัย ไวยวรรณ์ 277
48 ทำบุญโรงอาหารใหม่ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 256
49 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัย “๑๐๐ งานวิจัย ต้านภัยคอร์รัปชัน” ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 323
50 คู่มือสำหรับประชาชน Somporn Thongbai 417
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4