NL Services

บริหารทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 116
2 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนนาจะหลวย Nantacha Klangprapun 163
3 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนนาจะหลวย Nantacha Klangprapun 178
4 วันครู ประจำปี 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 495
5 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2561 Nantacha Klangprapun 227
6 อบรม "เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ" (ด้านพลังงาน) Nantacha Klangprapun 171
7 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 สหวิทยาเขต 9 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 280
8 กิจกรรมการตรวจสมรรถภาพนักเรียน ประจำปี 2560 Nantacha Klangprapun 135
9 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน พ.ศ. 2561 Somporn Thongbai 432
10 โครงการเสริมทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติดและการท้องก่อนวัยอันควร Nantacha Klangprapun 177
11 โครงการเผยแผ่หลักธรรมนำประชารัฐ Nantacha Klangprapun 116
12 นโยบายการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานศึกษา Nantacha Klangprapun 148
13 การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 305
14 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 272
15 กิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" Nantacha Klangprapun 179
16 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 614
17 การประชุมสัมมนาทางวิชาการบุคลากรสหวิทยาเขต 9 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 321
18 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด Nantacha Klangprapun 230
19 การอบรม "โตไปไม่โกง และรู้เท่าทันสื่อ" Nantacha Klangprapun 171
20 กิจกรรมความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ Nantacha Klangprapun 190
21 รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม คร้้งที่ 1 Nantacha Klangprapun 156
22 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 564
23 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนาจะหลวย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 438
24 อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 6 Nantacha Klangprapun 412
25 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2560 Nantacha Klangprapun 349
26 คนดีศรี นล. นายนันทพงศ์ สรแสง และนางสาวเฟื่องลดา ทองเขียว Nantacha Klangprapun 2153
27 ค่ายกิจกรรมห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย คุณธรรมและจริยธรรม ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 620
28 วันต้นไม้แห่งชาติ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 333
29 สัปดาห์วันห้องสมุด เด่นชัย ไวยวรรณ์ 359
30 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2559 ที่่ว่าการอำเภอนาจะหลวย เด่นชัย ไวยวรรณ์ 382
31 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 350
32 แห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 385
33 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เด่นชัย ไวยวรรณ์ 587
34 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2559 Somporn Thongbai 232
35 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเขาใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน (ไทย-ลาว) ในระดับพื้นที่ Somporn Thongbai 200
36 บรรยากาศการสอนชดเชยให้กับนักศึกษาวิชาทหาร Somporn Thongbai 186
37 ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนนาจะหลวย ปี 2559 Somporn Thongbai 213
38 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 399
39 โครงการจักรยานพระราชทาน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 342
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรรครูอัตราจ้าง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 314
41 เยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียน ม.6/5 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 222
42 งานประเพณีลอยกระทงอำเภอนาจะหลวย ปี 2558 Somporn Thongbai 349
43 ฟ้อนรำไตรอัตลักษณ์ราษฎร์ภักดีจักรีวงศ์ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 310
44 อำเภอนาจะหลวยฝึกซ้อมรำกิจกรรมใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปีในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 555
45 ตักบาตรเทโวโรหนะ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 279
46 ร่วมงานวันปิยะมหาราช 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 294
47 ร่วมงานยกเศียรพระพุทธรูป เด่นชัย ไวยวรรณ์ 297
48 ทำบุญโรงอาหารใหม่ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 273
49 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัย “๑๐๐ งานวิจัย ต้านภัยคอร์รัปชัน” ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 340
50 คู่มือสำหรับประชาชน Somporn Thongbai 451
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4